Construir
una nova
república

Un govern
al costat de
la cultura

Un habitatge
digne per
a tothom

Un transport
públic
puntual

Una economia
respectuosa amb
el medi ambient

Ocupació
de qualitat
i salari digne

Un futur ple
d’oportuni-
tats

Unes infra-
estructures
connectades
al món

Motius pel SÍ

Economia

Ciutadania i democràcia

Agenda i actes

Dia Hora Acte Lloc